Xidmətlər

Metalların emalı

Xarrat emalıMetal  emalı — Metala fiziki təsir vasitəsilə əvvəlcədən verilmiş parametrlərə görə hissələrin,naxışların ,detalların və  strukturların yaradılmasıdır. Metalemalı ,mürəkkəb texnoloji proses olub və nəticə etibarı ilə lazımı forma və ölçüləri vermək olur.

Метаlemalına bir çox əməliyyatlar daxildir ,

 • Kəsmə
 • frezerovka
 • Xarrat emalı
 • Metalda deşmə burğulama
 • Çilingərlik
 • Parlaqlama
 • və Qaynaq işləri

Qaynaq işləri

Qaynaq işləri professional avadanlıq həyata keçirilir. Biz poladın bütün növləri ilə işləyirik, arqon-qövs qaynağından istifadə edərək paslanmaz poladdan olan məhsulları fərdi sifarişlər əsnasında  hazırlayırıq ,o zaman ki  böyük əhəmiyyət xarici, estetik komponent təşkil edir. Bütün nazikdivarlı profillərdə də işdiyirik. 

Arqon qaynağının istifadə üstünlükləri:

 • Qığılcım olmamasına görə yüksək səviyyədə yanğın təhlükəsizliyi işlərin .
 • Nazik təbəqəli Paslanmayan poladda  işləmək imkanı
 • Hermetik və etibarlı qaynaq almaq
 • Görülən işlərin maya dəyəri aşağı olmasi.
 • Qaynaq sürətli.
 • Müxtəlif kimyəvi tərkibli materialların qaynaq olunması.

Torna işləri

Metal ilə torna işləri (paslanmaz poladın tornada emalı, точение) — metalemalının əsas üsullarından biri fırlanma halqasıdır hansı ki detalların hazırlanması zamanı əmələ gəlir. (flanslar, halqalar, keçidlər, vallar, qayka və s.).Müavinət - metal qatdır,hansı ki verilən formada alınması üçün hazırlıqlardan üzmək lazım gəlir.

Torna işləri —müəyyən müavinatı çıxardaraq  hazırlıqların həndəsi forma və ölçülərini dəyişilməsidir, torna mühərriki hazırlanmış detallar fırladır və , kəsici alət isə ona verilmiş vektor istiqamətində hərəkər edir.Hazırlıqların fərqli hərəkətinə görə  kəsmədə çevirmə baş verir. Bir çox hallarda torna işləri yivlərin açılmasında, haşiyələrin kəsilməsində, çıxıntıların yonulmasında,riflərin yuvarlanması, deşmə, zenkerləmə. Qeyd etmək lazımdır , torna işləri görüldükdən sonra üst hissəssinin əsas parametrlərindən biri onun nahamarlıqlarıdır(mikrogemetriya)  hansı ki dəqiqlik istəyir. Bu parametrlərdən asılı olaraq tonar işləri qaralama ,təmiz və ya dəqiq emalı təmin edir.

 Frezləmə işləri

Frezləmə işləri  — metalemalının frez ilə kəsmə işləridir. Frezləmə işləri istehsalat işlərinin ən məhsuldarıdır və ona görə də çox sürətli şəkildə öz tətbiqatını tapmışdır. Nəhəng seriyalı istehsalatın inkişafı ilə dəqiq ölçülü eyni detallara böyük həcmdə tələbat yarandı və işçilər çox az vaxt sərf edərək kiçik  yüksək frezləmə işlərinin geniş yayılmasına səbəb oldu.

 

 

Çilingər işləri

Metal ilə Çilingər işlərinin üstünlükləri slesar tərəfindən mexaniki intrument ilə görülən işlərdir. Çilingərlərə bu tip işləri aid etmək olar: iskənə ilə metalın aralanması, metalın kəsilməsi, mexaniki düzəliş və detalların əyməsi, yonulması, desiklərin emali (deşilməsi, zenkerləşdirmə, böyüdülməsi), mexaniki olaraq rezbaların açılması, pərçinləmək, шабрение, притирка, доводка, lehimləmə и лужение, торцовка, разметрка, сборока и т.д.

Müasir proseslərdə metalemalının mexaniki əməyi minimallaşdırılıb və bunun əvəzinə avtomatlaşdırılmış proseslər gəlib ,ama çilingər işlərini tam olaraq istehsal prosesindən çıxartmaq mümkün deyil.